#

В Свищов се организира индексирана в Web of Science научна конференция, посветена на 70-та годишнина на катедра “Финанси и кредит“ (17.02.2022 г.)

В Свищов се организира индексирана в Web of Science научна конференция, посветена на 70-та годишнина на катедра “Финанси и кредит“ (17.02.2022 г.)
Дата: 17.02.2022 | Преглеждания: (673)

Катедра "Финанси и кредит" при СА „Д. А. Ценов“ бе избрана за домакин на индексиран в Web of Science глобален научен форум. Той се провежда в рамките на мрежата от конференции по икономическо и социално развитие (ESD). Събитието е планирано за 28-30 септември 2022 год. и ще бъде с тема „Икономика, управление, финанси и банково дело“. Конференцията е посветена на 70-та годишнина на катедра „Финанси и кредит“ при СА „Д. А. Ценов“, която катедра се явява първия академичен финансов център в страната, създаден с правителствено решение.

Новината намери отражение във вестник „Труд“ чрез материал на журналиста Веселина Ангелова: https://bit.ly/3rYYu5D

В основата на успешната апликация на свищовската академия за домакинство на научния форум са продължили близо половин година преговори между свищовския факултет „Финанси“ и хърватския партньор от Университета в Загреб, инициатор и държател на правата на ESD конференциите. След подписан в началото на февруари договор и дадена финансова подкрепа от академична фондация „Проф. д-р Минко Русенов“ форумът в СА „Д. А. Ценов“ е официално анонсиран на сайта на мрежата ESD, заедно с поредица от десет конференции за 2022 год. в Португалия, Мароко, Хърватска и Обединените арабски емирства (https://www.esd-conference.com/conferences). За председател на научния комитет на форума е определен проф. д.н. Мариян Цингула от Университета в Загреб.

На база на персонален научен рейтинг и индексирани в Scopus / Web of Science публикации в научния комитет на престижния форум от българска страна са включени проф. д-р Андрей Захариев, декан на факултет „Финанси“ при СА „Д. А. Ценов“, проф. д-р Стоян Проданов – ръководител на катедра „Финанси и кредит“, проф. д-р Маргарита Богданова, декан на факултет „Мениджмънт и маркетинг“, както и доц. д-р Маруся Смокова, директор на Центъра за международна дейност на свищовската академия.

Организацията на подобен престижен форум в областта на социалните науки е високо признание за България. Индексацията на сборника с научни доклади в референтните системи на Web of Science ще даде силен принос към рейтинга, измерващ научния капацитет.

Чрез форума по икономическо и социално развитие „Икономика, управление, финанси и банково дело“ (Свищов, 28-30.09.2022 год., https://www.esd-conference.com/conference/91) ще се даде възможност на изследователи от социалните науки за индексирани публикации. Факултет „Финанси“, като основно звено в състава на Стопанска академия „Д. А. Ценов“, има в структурата си първите български катедри по „Финанси и кредит“, основана от проф. д-р Минко Русенов на 8 април 1952 год. и катедра „Застрахователно дело“, основана от проф. д-р Радослав Гаврийски на 31 януари 1950 г. след съответни заповеди на Държавния комитет за наука, изкуство и култура. По инициатива на проф. Иван Кацаров на 7 февруари 1968 със Заповед на министерството на народната просвета е изградена и единствената за страната катедра „Социално дело“. Така десетки години свищовските катедри са единствените академични центрове, обучаващи кадри за сектор „Финансови и застрахователни дейности“. Именно силните традиции и получено в годините от учени от факултет „Финанси“ признание зад граница направиха възможно домакинството на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ на пионерната за страната престижна научна конференция, чиито сборник с научни доклади се представя за индексиране в американската икономическа асоциация (EconLit) и Web of Science (Conference Proceedings Citation Index). От организираните под егидата ESD научни конференции вече над 30 сборника са успешно индексирани, като процеса на включване  в международните референтни бази данни в условията на пандемията от Covid-19 вече варира между 1.5 и 2 години.

Scopus е библиографска и реферираща база данни и инструмент за проследяване на цитируемостта на статиите, публикувани в научните издания. Тя индексира 18 000 научни издания по технически, медицински и хуманитарни науки от 5000 издатели, публикуващи научни списания, материали от конференции и серийна книжна периодика. Разработчик и собственик на SCOPUS е издателската корпорация Elsevier. Web of Science предоставя достъп до бази данни, които съдържат изчерпателни данни за цитиране в 256 академични области на научни изследвания. Първоначално е разработена от Института за научна информация (ISI) и понастоящем се поддържа от Clarivate Analytics. Индексираната в Scopus научна периодика се групира в 4 квартила, в зависимост от известността на изданието, цитириуемостта и трудността за одобрение в режим двойно-сляпо рецензиране на научните ръкописи. Попадащите в първия квартил Q1 публикации се равняват на 4 публикации от базисния квартил Q4. Tези от втория квартил са с мащаб 3:1, а тези от третия квартил са с мащаб на принос за научната институция от 2:1.

На база на регистрираните в двете бази публикации и цитирания на преподаватели и докторанти от висшите училища се формират показатели за качество във висшето образование, респ. размер на бюджетната субсидия и се определя съществена част от рейтинга на висшите училища. С новите промени в Закона за висшето образование се дефинира и разписана политика за развитието на всяко държавно висше училище със стратегически цели и задачи, целеви стойности и показатели за изпълнението им.