#

Патрон на фондацията

Проф. д-р Минко Русенов – патрон на фондацията

Проф. Минко Русенов е роден в гр. Троян през 1912 г.  През 1931 г. за­вършва извес­т­ната държавна тър­гов­ска гимназия в Свищов. След дипломиране в гим­на­­зията проф. Русенов работи в сис­те­мата на кооперациите в Тро­янския край. От 1936 до 1940 г. е студент в първия випуск на Висшето търговско училище „Димитър А. Ценов”. През 1941 г. е привлечен за редовен асистент по политическа иконо­мия, а от 1945 г. е доцент по фи­нан­сови науки. Още като асистент проф. Русенов специализира в Гьотин­ген (Германия), а  вече като доцент – и във Виенския Университет през периода 1947-1949 г., където успешно защитава дисертация по държавни и стопански науки. За професор по финансови науки е избран през 1952 г.  То­гава основава и катедра „Финанси и кредит”, която ръководи до 1966 г.

Проф. Русенов основава и остава дългогодишен отговорен редактор на научното издание „Народостопански архив”. През периода  1955 до 1964 г. проф. Русенов е ректор на ВФСИ – Свищов в който период увеличава специалностите и броя на студентите. През 1966г. проф. Русенов става главен редактор на един­стве­ния тогава по рода си в България седмичник „Икономи­чески живот”. През 1967 г. проф. Ру­сенов постъпва  на работа във Висшия ико­но­мически институт в  София като продължава да чете лекции  и във ВФСИ - Свищов. Ед­новременно с това е и хоноруван професор към Софийски универ­ситет „Св. Кли­мент Охридски”. От 1974г. е пред­седател на Съюза на икономистите в България. През периода 1969-1976 г. оглавява катедра „Фи­нанси и кредит” във ВИИ „Карл Маркс”. Под неговите грижи се утвърждават поредица изтъкнати професори и доценти като проф. Делчо По­рязов, Радослав Ангелов, Методи Христов, Цветан Коцев, Радко Радков, Велчо Стоянов, както и дългогодишният ръководител на ка­тедра „Финанси” в УНСС доц. Стоян Александров.

Автор е на над 200 научни изследвания и трудове, публикувани на български, немски, ан­глий­ски, руски и други езици в стра­ната и чужбина. Проф. Русенов е главен редактор, съставител и съавтор на  „Финансова и кредитна енциклопедия”(1981-1982г), състави­тел и съавтор е и на „Икономическа енциклопедия” (1971-1972 г.). Той е инициатор, съста­вител, отговорен редак­тор и съавтор на три­томното издание „История на финансово-кредит­на­та система на България” (1981, 1983 г.). Наг­раж­даван е с най-високите дър­жавни от­личия,  вкл. орде­нът „Кирил и Методий”. Баща е на две дъщери, настоящи научни работници и един син. За нашето съзнание той остава като учен, с глобално позитивно влияние, чиято памет и дело днес е мисия и генетичен код на носещата неговото име Фондация „Проф. д-р Минко Русенов“.

На негово име, по инициатива на група преподаватели от катедра „Финанси и кредит“ при СА „Д. А. Ценов“, през пролетта на 2017 г. бе учредена академична фондация, регистрирана в обществена полза. Към началото на 2019 г. във фондация са постъпили дарения от над 100 физически и юридически лица на обща стойност над 120 хил. лв.

Учредяването на Фондацията е отразено на стр. на в-к Труд на 11.04.2017 г.

https://trud.bg/учредиха-академична-фондация-в-свищо/