#

Предмет и цели

Предмет на дейност:

Приемане на дарения и завещания, управление и стопанисване на недвижими имоти и движими вещи, парични средства и права, които са дарени или завещани на фондацията.

Цели на фондацията:

1.       Оказване на материална помощ, отпускане на стипендии и връчване на награди на студенти, кандидат-студенти и alumni в специалност „Финанси“ на СА „Д.А.Ценов“ – Свищов, както и студенти, кандидат-студенти и alumni и в други специалности на СА „Д.А.Ценов“ – Свищов ;

2.       Финансиране на програми за фундаментални изследвания в областта на финансите;

3.       Организиране и подпомагане провеждането на симпозиуми, семинари, конференции, „кръгли маси“, конкурси в страната и чужбина в областта на финансите и финансовата наука;

4.       Организиране и подпомагане на академична мобилност в страната и чужбина на преподаватели от катедра „Финанси и кредит“ на СА „Д.А.Ценов“ – Свищов, на студенти от специалност „Финанси“ на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов и на докторанти от докторска програма „Финанси, парично обращение, кредит и застраховка (Финанси)“ към катедра „Финанси и кредит“ на СА „Д. А. Ценов“;

5.       Организиране и подпомагане провеждането на краткосрочни и дългосрочни специализации на преподаватели и докторанти от катедра „Финанси и кредит“ на СА „Д.А.Ценов“ – Свищов в страната и чужбина;

6.       Подпомагане изграждането, обзавеждането и информационно-техническото осигуряване на кабинети и аудитории с учебно или научно-изследователско предназначение;

7.       Осъществяване на различни учебни и научноизследователски програми в областта на финансите и финансовата наука;

8.       Организиране и подпомагане на академична мобилност, специализации на преподаватели и докторанти и от други катедри на СА „Д.А.Ценов“ – Свищов.