#

2022

Катедра 87th ESD Conference (Svishtov, 28-30.09.2022)
Катедра Тържествена церемония по дипломиране на завършилите ОКС"бакалавър" випуск 2021 г. от факултети "Мениджмънт и маркетинг" и "Финанси"
Катедра Тържествено дипломиране на абсолвенти в ОКС "бакалавър" на факултети ПТБ и СО, завършили след 2021 и 2022 г.
Катедра Дипломиране ОКС "Магистър", СА "Д.А.Ценов", 13.05.2022 г.
Катедра 70-години катедра "Финанси и кредит", 8.4.2022