#

Проф. д-р Минко Русенов – бележит финансист и патрон на академична фондация (2.2.2019 г.)

Проф. д-р Минко Русенов – бележит финансист и патрон на академична фондация (2.2.2019 г.)
Дата: 02.02.2019 | Преглеждания: (1196)

Под заглавие „Дарения от 100 000 лв. събра фондация в Свищов (Средствата са за подпомагане на студенти, докторанти и специализанти)” новина за проф. д-р Минко Русенов намери авторитетно отражение на страниците на вестник „ТРУД” (31.01.2019 г.):

https://trud.bg/дарения-от-100-000-лв-събра-фондация-в-свищо/ ,

както и на информационния сайт на журналиста  Веселина Ангелова:

http://www.helios-as.com/2019/01/31/дарения-от-над-100-000-лева-събра-за-година-ф/

По-долу представяме основни акценти в материалите за проф. Русенов и едноименната фондация.

Създаване на фондация „Проф. д-р Минко Русенов”

С организацията на честванията на 65-годишнината от създаването на 8 април 1952 година на първата българска академична катедра по финансови науки с ръководител проф. Минко Русенов възникна идеята не само да почетем генерациите първостроители на катедра „Финанси и кредит“ при СА „Д. А. Ценов“, но и да придадем институционална устойчивост на натрупаната позитивна енергия, довела до над 25 хиляди възпитаници на свищовската финансова школа. Имахме и добрия пример с Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски“, която носи името на създателя на първата българска катедра по застрахователни и осигурителни науки – катедра „Застраховане и социално дело“ при СА „Д. А. Ценов“. Имахме естествено и доброто отношение и съгласие от преките наследници на патрона на Фондацията в лицето на неговите дъщери и син – доц. д-р Лена Русенова от УНСС, проф. д-р Стефана Русенова от СУ „Св. Климент Охридски“ и доц. д-р Васил Русенов от Университета в Ливърпул. С подписването на учредителните документи се ангажирахме десет преподаватели от свищовската финансова катедра като за председател на УС бе избран проф. д-р Андрей Захариев, за председател на контролния съвет проф. д-р Румяна Лилова и за настоятел на фондацията, респ. първородната дъщеря на патрона на сдружението проф. Стефана Русенова. Решението на съда за учредяване стана факт през март 2017 г. а за регистрация в обществена полза през декември същата година. Така в града на българска свобода и възрожденска традиция в дарителството стартира работа академична фондация „Проф. д-р Минко Русенов“, призвана да набира средства за подпомагане на студенти, докторанти и специализанти, вкл. за обновяване на академичната инфраструктура – кабинети и лаборатории за обучение по „Финанси” в СА „Д. А. Ценов“. Учредяването на Фондацията бе вече отразено на стр. на в-к Труд на 11.04.2017 г.

https://trud.bg/учредиха-академична-фондация-в-свищо/

Проф. д-р Минко Русенов – бележит учен и общественик

Проф. Минко Русенов е роден в гр. Троян през 1912 г.  През 1931 г. за­вършва извес­т­ната държавна тър­гов­ска гимназия в Свищов. След завършването на гим­на­­зията проф. Русенов работи в сис­те­мата на кооперациите в Тро­янския край. От 1936 до 1940 г. е студент в първия випуск на Висшето търговско училище „Димитър А. Ценов”. През 1941 г. е привлечен за редовен асистент по политическа иконо­мия, а от 1945 г. е доцент по фи­нан­сови науки. Още като асистент проф. Русенов специализира в Гьотин­ген (Германия), а  вече като доцент – и във Виенския Университет през периода 1947-1949 г., където успешно защитава дисертация по държавни и стопански науки. За професор по финансови науки е избран през 1952 г.  То­гава основава и катедра „Финанси и кредит”, която ръководи до 1966 г. Проф. Русенов основава и остава дългогодишен отговорен редактор на научното издание „Народностопански архив”. През периода  1955 до 1964 г. проф. Русенов е ректор на ВФСИ – Свищов в който период увеличава специалностите и броя на студентите. През 1966г. проф. Русенов става главен редактор на един­стве­ния тогава по рода си в България седмичник „Икономи­чески живот”. През 1967 г. проф. Ру­сенов постъпва  на работа във Висшия ико­но­мически институт в  София като продължава да чете лекции  и във ВФСИ - Свищов. Ед­новременно с това е и хоноруван професор към Софийски универ­ситет „Св. Кли­мент Охридски”. От 1974г. е пред­седател на Съюза на икономистите в България. През периода 1969-1976 г. оглавява катедра „Фи­нанси и кредит” във ВИИ „Карл Маркс”. Под неговите грижи се утвърждават поредица изтъкнати професори и доценти като проф. Делчо По­рязов, Радослав Ангелов, Методи Христов, Цветан Коцев, Радко Радков, Велчо Стоянов, както и дългогодишният ръководител на ка­тедра „Финанси” в УНСС доц. Стоян Александров. Автор е на над 200 научни изследвания и трудове, публикувани на български, немски, ан­глий­ски, руски и други езици в стра­ната и чужбина. Проф. Русенов е главен редактор, съставител и съавтор на  „Финансова и кредитна енциклопедия”(1981-1982г), състави­тел и съавтор е и на „Икономическа енциклопедия” (1971-1972 г.). Той е инициатор, съста­вител, отговорен редак­тор и съавтор на три­томното издание „История на финансово-кредит­на­та система на България” (1981, 1983 г.). Наг­раж­даван е с най-високите дър­жавни от­личия,  вкл. орде­нът „Кирил и Методий”. Баща е на две дъщери, настоящи научни работници и един син. За нашето съзнание той остава като учен, с глобално позитивно влияние, чиято памет и дело днес е мисия и генетичен код на носещата неговото име Фондация „Проф. д-р Минко Русенов“.

http://finance1952.com/docs/Letopis.pdf  

За връзката между новосъздадената фондация и дарението на Димитър А. Ценов

Да се говори за дарения и благородни инициативи в Свищов е не само естествено, то е и присъщо и вкоренено в духа на този ключов за възстановената трета българска държава град. Тук не случайно всяка стряха, всяка улица е свидетел на събития с епохална значимост, оставяли и оставящи следа в националната и световна история. По калдъръмите на Свищов са крачили Алеко Константинов, проф. Иван Шишманов, авторите на българските химни Цветан Радославов („Горда Стара планина“) и Никола Живков „Шуми Марица“, първите български просветен и финансов министри – д-р Георги Атанасович и Григор Начович. Тук логично с дарения от успели търговци и предприемачи са изградени и достолепно се издигат сградите на Първото българско читалище, носещо името на дарителите Еленка и Кирил Д. Аврамови, сградата на Търговската гимназия, носеща името на дарителя Димитър Хадживасилев и величествената сграда с девет колони и десет арки на Ректората на академията, носеща името на дарителя Димитър А. Ценов. За съжаление именно дарението на Димитър А. Ценов и носещия неговото име „на вечни времена“ дарителски фонд (гласуван трикратно с нарочен закон от Народното събрание на царска България) са злочестно национализирани и влети в Бюджета на Народна Република България през 1948 г. При тогавашен мащаб на парите с приходна част на държавния бюджет от 70,5 млрд. лева национализираните „фондове и учреждения“ дават над 4% от приходите или 2,905 млрд. лв. сред които със значителен принос е и Фонд „Димитър А. Ценов“. Това е и причината с нарочна инициатива чрез писмо с подписите на всички 18 ръководители катедри в свищовската академия до премиер-министъра, председателя на народното събрание и ресорни министри и парламентаристи да се потърси държавническа подкрепа за приемането на Законопроект за възстановяване на Фонд „Димитър А. Ценов“. Това писмо поставя и други важни проблеми за решаване, които имат особена важност за настоящето и бъдещето на Алма Матер в Свищов на фона на иначе щедрата финансова политика на държавата към останалите институции от системата на висшето образование в страната, изразена в числа от Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

За набраните най-крупни дарения и дарители

Набраните през последната една година дарителски средства са над 100 000 лв., като водещи институционални дарители са „Банка Пиреос България” АД и застрахователна компания „Бул Инс”. Фондацията е подпомагана и с множество лични дарения от преподаватели и общественици, сред които по-крупните дарения постъпват от дъщерите и сина на патрона на фондацията, от проф. д-р Делчо Порязов (ректор на ВФСИ „Д. А. Ценов в периода  1972–1974 г.) от преподаватели от катедрата и наши алумни и др. Вече трета поредна година изготвяме и годишен календар на катедрата, който тази година ще бъде в достатъчен тираж, осигуряващ лично копие за всеки наш студент, абсолвент и докторант. Фондацията подкрепя и поддържането на самостоятелен сайт www.finance1952.com, който вече достигна над 100 хиляди уникални посетители и подържа богата гама от информационни ресурси на два езика, вкл. в подкрепа на учебния процес по модела с отворен достъп.

http://finance1952.com/s/bulgaria/81/foundation/dariteli  

Стипендиантските програми на фондацията?

Ежегодните конкурси на стипендии имат както пряка връзка с волята на дарителите, осигурили средства за  съответните инициативи, така и с цялостната политика на Фондацията за привличане в Свищов на млади таланти в областта на икономиката и управлението. Освен традиционните конкурси за именни стипендии на „Банка Пиреос“, тази година ще има конкурси за стипендии „Бул Инс риск мениджър“ и „Професия банкер-счетоводител“. С тях разширяваме кръга от специалности и студенти, кандидати за стипендии като освен спец. „Финанси“, включваме и възпитаниците на традиционните за СА „Д. А. Ценов“ специалности „Счетоводство и контрол“ и „Застраховане и социално дело“. Традиционно работим и с генерацията средношколци чрез ежегодно състезание „Банкиране, финансиране и бюджетиране“, което тази зима (7-8.12.2018 г.) ще бъде с награден фонд събрани досега 26 хиляди лева, вкл. две награди за отличени училища, осигурени от „Банка Пиреос“ и „Бул Инс“, както и 120 стипендии по 200 лв. за отличени участници в състезанието www.finance1952.com/banking2018/. Във фокуса на това състезание е развитието на предприемачески идеи в младите зрелостници, които да имат регионална насоченост, да създават работни места и да разчитат на подкрепа при реализацията от опериращи в страната банкови институции.

Социални инициативи на Фондацията

Няколко знакови дарения бяха направени в тази насока. За студентския празник 8 декември през 2017 г. Фондацията изплати трицифрени регионални стипендии на абитуриенти от регион Свищов-Белене записали в редовна форма спец. „Финанси“ в СА „Д. А. Ценов“. Припомням и отразената на страниците на в-к ТРУД новина за дарението от 1000 лв., което направиха финансистите от випуск 2014-2018 г. по време на Абсолвентския си бал, когато дариха средства за подпомагане на два техни колеги от 1-ви и 2-ри курс на обучение в социална нужда, респ. студент-полусирак и студент с тежко инвалидизиращо заболяване.

За постиженията на стипендиантите и бенефициентите от програмите на Фондацията

С гордост може да се сподели, че програмите на Фондацията се определят като истинска рентабилна инвестиция в човешкия капитал, в младите таланти-финансисти, които само през последната една година буквално спечелиха мнозинството от националните конкурси и награди в направление икономика, администрация и управления. По хронология може да отчетем отличието през декември 2017 г. за докт. Беатрис Любенова, носител на именна стипендия на „Банка Пиреос“ в конкурса на Фондация „Еврика“, връчено лично от Еврокомисаря Мария Габриел. Последваха наградите за трима свищовски докторанти, обучавани във финансираната и оборудвана по Програма на Фондацията  научна лаборатория „Банка Пиреос“. Това са наградите в конкурсите на Съюза на икономистите в България в лицето на докт. Силвия Заркова с приз „Млад икономисти -2018“, в лицето на докт. Даниел Николаев с приз на Института за икономическа политика на името на д-р Иванка Петкова и за докт. Теодор Тодоров с приз на името на д-р Илко Ешкенази на Фондация „Св. Св. Кирил и Методий“, връчен лично от управителя на БНБ г-н Димитър Радев. На практика над десет са престижните награди и отличия, донесени в Свищов от финансити-студенти и докторанти по конкурси с наградни стипендии, организирани от финансови институции и фондации. Всичко това ясно показва, че грижата за младата генерации предприемачи, която да остане днес, тук, в България, а не да емигрира е мисия възможна!

http://finance1952.com/s/bulgaria/80/foundation/stipendii

За интереса на финансовите институции към дарения и партньорство с Фондацията

Миналата година за банковия празник 6 декември анонсирахме пред цялата банкова гилдия в лицето на Управителните съвети на търговските банки предложения за партньорство  под формата на тристранни меморандуми за сътрудничество между Фондацията, съответната кредитна институция и финансовата катедра в Свищов. Освен вече далите пряк резултат и довели до значителни дарения партньорства с Банка Пиреос в лицето на главния изп. директор г-н Емил Ангелов и договореното през 2018 г.  година партньорство с Бул Инс в лицето на г-н Крум Крумов –изп. директор имаме обещаваща кореспонденция и инициативи с Пощенска банка и още две банки, чиито главни изпълнителни директори са обучавани от свищовската финансова катедра. Считаме, че концепцията за „Банката като университет“, където още от студентската скамейка банките-работодатели селектират свои кадри и им осигуряват стажове и стипендии с перспектива за бъдеща кариера е работеща и има място в България.

http://finance1952.com/s/bulgaria/82/foundation/partners