#

Проф. Божидар Божинов защити научната степен „доктор на науките” (07.06.2019 г.)

Проф. Божидар Божинов защити научната степен „доктор на науките” (07.06.2019 г.)
Дата: 07.06.2019 | Преглеждания: (897)

На 7 юни 2019 г. на публична защита пред научно жури с представители на четири висши училища проф. Божидар Божинов защити успешно дисертация и придоби научната степен „доктор на науките”. За състава на катедра „Финанси и кредит” проф. Божинов се явява първият учен достигнал това най-високо ниво в научната йерархия след промените в нормативната уредба от 2010 г. с приемането на Закона за развитие на академичния състав в Република България (Обн. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г.).

Защитената докторска дисертация е на тема: „Финансовото управление на информационните технологии във висшите училища – предизвикателства и възможности за прилагане на водещи корпоративни практики”. Дисертационният труд е обсъден на заседание на Катедрения съвет на Катедра „Финанси“ на 18.03.2019 г. (Протокол № 12 от 18.03.2019 г.). Обект на доктората са висшите училища, а негов предмет – финансово-организационните аспекти на управлението на информационните технологии в рамките на висшите училища. Дисертационният труд е в обем от 951 страници.

Защитата бе проведена пред научно жури в състав:

Вътрешни членове от СА „Д. А. Ценов” – Проф. д-р Андрей Боянов Захариев (председател), проф. д-р Теодора Димитрова, доц. д-р Валентин Милинов;

Външни членове – проф. д-р Богомил Манов (катедра „Финанси” на УНСС); доц. д-р Силвия Трифонова Трифо­нова (катедра „Финанси” на УНСС); доц. д-р Мариана Матеева Петрова (кат. Информационни технологии“,ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“); доц. д-р Александър Петков Петков (кат. „Мениджмънт и бизнес развитие“,Русенски университет „Ангел Кънчев).

Божидар Божинов е роден на 28 юни 1970 г. в гр. Свищов. До 8 клас учи в родния си град, а средното си образование завършва в Техникум по строителство – гр. Велико Търново. През 1991 г. е приет за студент в Стопанска академия в специалност „Икономическа информатика“, която завършва с много добър успех (5.05), а през 1997 г. завършва и втора специалност „Счетоводство и контрол“. След успешно положен приемен изпит е зачислен за редовен докторант през 1998 г. и успешно защитава в срок докторска дисертация на тема „Електронните пари – състояние, финансови проблеми и перспективи“. От 2001 година е назначен за редовен асистент в катедра „Финанси и кредит“, а през 2009 г. получава диплома за доцент (ВАК). След успешно спечелен конкурс през 2013 г е назначен за редовен професор в Стопанска академия „Д. А. Ценов".

Проф. Божинов има регистрирани в НАЦИД 140 авторски публикации, съгласно информация от Регистъра на хабилитираните лица с попълнени наукометрични данни. В базата на ResearchGate проф. Божинов е водещ за СА „Д. А. Ценов" учен с персонален RG индекс 19,51 и електронно достъпни 131 авторски изследвания (вкл. 120 пълно текстови), а в класацията на Social Science Research Network (част от мрежата на Elsevier) заема 491 място в класацията SSRN Top 8,000 Economics Authors. От 2017 г. е член на Elsevier Advisory Panel. От 2008 г. член на Управителния съвет на Сдружение „Национална изследователска мрежа”, София. От 2001 г. е член на Съюза на учените в България. От 2016 г. е член на Изпълнителния съвет на синдикат „Висше образование“ към КТ „Подкрепа“.

Заемал е редица административни длъжности: от 2004 до 2007 г. е Мениджър по качеството и внедрява в Стопанска академия система за управление на качеството ИСО 9001. От 2007 до 2015 г. е директор „Академичен компютърен център“, като сред най-значимите му проекти се открояват:

 • Система за електронно обучение „Virtual Joint Learnig” ® - наградена със специалната награда на Microsoft за разработка в сферата на образованието на изложението БайтЕкспо 2008;
 • Внедряване на система за сървърна виртуализация (VMware) – първата подобна система във висше училище в България;
 • Множество системи за автоматизиране на административната дейност - Система за административно обслужване на студентите в Стопанска академия (CompAS), Система за обслужване на кандидат-студентска кампания, вкл. с възможност за онлайн кандидатстване, Система за отимизиране на учебна и аудиторна натовареност в Стопанска академия, Електронен портал на преподавателите в Стопанска академия, Имплементиране на тънки клиенти за целите на административното обслужване.

Сред основните и значими изследвания се открояват:

 • Финансово управление на информационните технологии в университетите – предизвикателства и възможности за прилагане на водещи корпоративни практики. 2017      
 • Стратегическо управление на информационните технологии във фирмата. 2017
 • Предизвикателства пред управлението на информационните технологии в университетите. 2017
 • Актуални аспекти на банковата политика. 2013
 • Анализ на състоянието и развитието на българската банкова система (2007-2012). 2013
 • Мениджмънт на банковите разплащания. 2006/ 2013
 • Управление на рисковете в търговската банка. 2013
 • Въведение в банковото дело. 2004 / 2013
 • Електронните пари. 2000

Неговите изследвания са цитирани в Китай, Индия, Русия, Великобритания, САЩ, Колумбия, Намибия, Украйна, вкл. и в издания на Cambridge Scholars Publishing, Stanford University Press, както и такива от мрежата на Scopus. От 2018 притежава и Полезен модел Регистрационен номер 2910 U1 / 05.04.2018 “Интерактивна система за компютърно-асистирано безконтактно изпробване на дрехи и аксесоари чрез адаптиране на инструментариума на добавената реалност и използване на система от дълбочинни камери”.