#

Отлични финансово-иконометрични дисертации на двама свищовски докторанти впечатлиха научни журита (27.6.2019 г.)

Отлични финансово-иконометрични дисертации на двама свищовски докторанти впечатлиха научни журита (27.6.2019 г.)
Дата: 27.06.2019 | Преглеждания: (1363)

На 27 юни 2019 г. пред научно жури в СА „Д. А. Ценов“ докторантите Даниел Николаев и Теодор Тодоров защитиха публично дисертации и придобиха образователната и научна степен „доктор“ по докторска програма „Финанси, парично обръщение, кредити и застраховка“ (Финанси). Темите на разработките на двамата възпитаници на катедра „Финанси и кредит“ са: „Управление на банков инвестиционен портфейл в условията на Базел III“, с автор д-р по ик. Даниел Николаев, като разработката е в обем от 174 страници, като включва 50 фигури и 14 таблици, а литературния преглед е с над 100 източника, както и „Прецизиране спекулативните решения на FOREX пазара“, с автор д-р по ик. Теодор Тодоров, като размера на разработката е в обем от 263 страници, като включва 31 фигури и 59 таблици, а литературния преглед е с 111 източника.

Защитата бе проведена пред научно жури в състав: вътрешни членове от СА „Д. А. Ценов” – доц. д-р Жельо Вътев (председател) и проф. д.н. Божидар Божинов в качеството си на научен ръководител на докторант на Даниел Николаев, както и доц. д-р Стефан Симеонов (председател) и доц. д-р Марин Маринов в качеството на научен ръководител на докторант Теодор Тодоров. За външни членове и на двете защити бяха привлечени проф. д-р Емил Панушев (ИИИ към БАН); доц. д-р Ваня Цонкова (катедра „Финанси и счетоводство” на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“); доц. д-р Евгени Райков (катедра „Финанси” на УНСС).

Д-р по ик. Даниел Николаев е роден на 26 юли 1991г. в гр. Свищов. Средното си образование завършва в ДТГ „Димитър Хадживасилев“ – гр. Свищов. През 2010г. е приет за студент в Стопанска академия в специалност „Икономика на индустрията“, която завършва с отличен успех. През 2015г. завършва с отличен успех магистърска програма „Финансов мениджмънт“. След успешно положен приемен изпит е зачислен за редовен докторант през 2016г. През 2017г. печели първо място в конкурса, посветен на д-р Иванка Петкова, организиран от Института за икономическа политика. През същата година докторанта е носител на първа награда в провелата се докторантска научна сесия. През следващата година докторант Даниел Николаев отново е носител на първо място в провелата се докторантска научна сесия. През периода на докторантурата той осъществява мобилност по програма „Erasmus +” към Университетa в Ниш, Сърбия. Научно изследователската продукция на докторант Даниел Николаев по дисертационния труд включва 2 научни студии, 1 статия и 2 доклада, като млад учен има и публикации извън сферата на дисертацията. Общия брой на точки по НАЦИД от публикации на докторанта по темата на дисертацията е 60.

Д-р по ик. Теодор Тодоров е роден на 14 декември 1991г. в гр. Свищов. Средното си образование завършва в ДТГ „Димитър Хадживасилев“  - гр. Свищов през 2010 г. През същата година е приет за редовен студент в Стопанска академия в специалност „Финанси“, която завършва с „Много добър“ успех. През 2015г. завършва с отличен успех магистърска програма „Финансов мениджмънт“. След успешно положен приемен изпит е зачислен за редовен докторант през 2016г. През 2017г. печели трето място в конкурса посветен на д-р Иванка Петкова организиран от Института за икономическа политика. През същата година докторанта е носител на трета награда в провелата се докторантска научна сесия. През периода на докторантурата докторанта е осъществява мобилност по програма „Erasmus +” към Университета в Ниш, Сърбия. През 2018 г. докторант Теодор Тодоров е носител на престижната награда в направление икономика в памет на „Д-р Илко Ескенази“. Научно изследователската продукция на докторант Теодор Тодоров по дисертационния труд включва 4 научни студии, 1 статия и 4 доклада. Общия брой на точки по НАЦИД от публикации на докторанта по темата на дисертацията е 92,5.

          След приключване на защитите и двамата талантливи учени изказаха най-сърдечни институционални адмирации към катедра „Финанси и кредит“ и СА „Д. А. Ценов“ за създадените условия за успешни докторантури, вкл. и работна среда, чрез научната лаборатория за докторанти към финансовата катедра, създадена чрез дарение от „Банка Пиреос България“. Благодарности бяха отправени към научните ръководители, членовете на научното жури и специално към доц. д-р Стефан Симеонов, който ръководи двамата докторанти в научен проект през финалната година от докторантурата им.