#

Иновативен 20-годишен пилотен проект на финансовата катедра доведе 25 хиляди дистанционни студенти в Алма матер в Свищов

Иновативен 20-годишен пилотен проект на финансовата катедра доведе 25 хиляди дистанционни студенти в Алма матер в Свищов
Дата: 12.07.2019 | Преглеждания: (1677)

През далечната 1999 година с решение на Академичния съвет от 13 юли е поставеното началото на дистанционната форма на обучение в свищовската Стопанска академия. С включването на тази регламентирана в закона за висшето образование нова форма на обучение, паралелно с редовната и задочната форми, е дадено началото на една забележителна като градация и резултати инвестиция в дигитална образователна технология. За първи координатор на новосъздадения Център за дистанционно обучение в СА „Д. А. Ценов” е назначен гл. ас. д-р Андрей Захариев (сега професор) като още през учебната 1999/2000 год. е осъществен успешен прием на първия випуск от 45 дистанционни магистри в  програмата по „Финансов мениджмънт” към катедра „Финанси и кредит”. Постепенно са разработени програми и по „Международен бизнес и мениджмънт”, „Държавни и общински финанси”, „Банков мениджмънт”, „Валутен, митнически и данъчен контрол” и др. Двадесет години по-късно приетите и дипломирани дистанционни магистри в СА „Д. А. Ценов” са над 25 хиляди.

          Бележитата годишнина намери отражение в централни и регионални медии:

http://trud.bg/стопанската-академия-в-свищов-за-20-годи/

http://www.helios-as.com/2019/07/12/стопанската-академия-в-свищов-за-20-годи/

          С течение на годините са развити магистърски дистанционни програми към всяка икономическа специалност, като днес 20 години по-късно, след успешна акредитация е даден старт на обучението и на първия випуск дистанционни бакалаври в Алма Матер в Свищов. Сред тези близо 100 новоприети дистанционни студенти е и Борис Мариянов Иванов, носител на златна значка за завършено с пълно отличие (6,00) образование в Средно училище „Цар Симеон Велики” във Видин. Неговият избор е спец. „Финанси” към катедра „Финанси и кредит” с ръководител проф. д-р Андрей Захариев. Освен наситеността с дигитални обучаващи материали дистанционна форма привлича младите кандидат-студенти и с възможността за полагане на изпити в изнесените центрове в град София и гр. Стара Загора, което спестява време и средства за тези които едновременно учат и работят. За дистанционните магистри е осигурена и възможност за разсрочено плащане на семестриалните такси, които са едни от най-атрактивните в страната. Сред предимствата за студентите на Стопанска академия са улеснен достъп до стипендиантски и стажантски програми,  възможност за участие в академичния живот, в програма Еразъм+, в международни студентски бригади. Завършилите получават международно акредитирана диплома и Европейско дипломно приложение. Те имат отлични перспективи за успешна кариерна реализация в организации от публичния, корпоративния и неправителствения сектори в България и чужбина.

В годините съществен принос за развитие на дистанционното обучение в Свищов дават преподавателите, ангажирани с ръководството на академичния компютърен център гл. ас. д-р Емил Цанов и проф. д.н. Божидар Божинов. Като координатори и директори на Център за дистанционно обучени градивна следа оставят доц. д-р Стоян Проданов, доц. д-р Ангел Ангелов, доц. д-р Михаил Чиприянов, доц. д-р Венцислав Василев и доц. д-р Драгомир Илиев.

          За изминалите двадесет години Свищовската академия дава и значим национален принос в развитие на дистанционното обучение с домакинството на два последователни научни форума с фокус електронното обучение във висшето образование. Третата национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование в проведена в периода 15-17 Май 2009 г. в Свищов. В нея се включват 90 участници със 103 публикации, отпечатани в сборници с доклади и резюмета в два тома. Четвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование е проведена от 11 до 13 Май 2012 г. отново в Свищов, като участниците достигат 170 участници, а публикациите са 61, отпечатани в един том.

Паралелно, екип на свищовското висше училище печели финансиране по конкурс  „Интегрирани научни центрове в университетите” с ръководител на проекта проф. д-р Андрей Захариев. Проектът е на стойност по подписан договор №Д002-77/12.12.2008 г. от 490 хил. лв. Усвоената сума след правителствено решения за икономии по всички финансирани от Фонд научни изследвания проекти е 245 хил. лв. за първия етап на проекта и 122,5 хил. лв за втория етап или общо 367,50 хил. лв. В резултат на проекта са дава значителен тласък за развитие и обогатяване на технологичната база на дистанционното обучение в Свищов.

Разработени и внедрени са процедури и стандарти и създаване на уеб-съдържание. Изградено е „Докторантско училище”. Приети са от колективни органи актуализации на учебна документация и учебно съдържание, като е написано и отпечатано научно-учебно двуезично (на български и английски език) съдържание по пилотната магистърска програма  „Financial management”.  Създадено е учебно съдържание и документация за уеб-базирани факултативни курсове по „Бизнес кому­ни­­кации на английски език” и „Конфе­рентен английски език” за обучаващи и изследователи.

Днес пионерната в дистанционното обучение катедра „Финанси и кредит” осигурява дистанционно обучение в магистърски програми „Финансов мениджмънт” с ръководител проф. Андрей Захариев, „Банков мениджмънт” с ръководител проф. Теодора Димитрова, „Инвестиционен мениджмънт” с ръководител доц. Стефан Симеонов и „Финансово управление в публичния сектор” с ръководител доц. Анелия Радулова.

В дните на кръглата годишнина е насрочена и защита по дипломиране на пореден випуск дистанционни магистри в СА „Д. А. Ценов”. Освен присъствени защити се организират и такива с видео-конферентна връзка като в рамките на 12.07.2019 г. от САЩ и Великобритания успешно защитиха дипломни работи в МП „Финансов мениджмънт” магистър Мирослава Звездева и магистър Виктория Хаимова. Защитата се проведе пред комисия в състав проф. Андрей Захариев, доц. Стоян Проданов, доц. Александър Ганчев (от катедра „Финанси и кредит” и екипа на магистърската програма) и доц. Венцислав Василев (от Център за дистанционно обучение). След успешните защити предстои и тържествена церемония, на която деканът на факултет „Финанси” проф. Йордан Василев ще връчи и дипломите на новите магистри.

След разработка и внедряване на собствена академична платформа за дигитално учебно съдържание „VJL” (носител на специална награда на „Майкрософт” на изложението БАЙТ Експо 2008 г.) през последните години се преминава (от 2016 год.) към  мултиезиковата платформа за осигуряване на учебния процес в дистанционно обучение MOODLE. Дипломирани са чуждестранни студенти в дистанционна форма от над 10 държави, като отчетените регистрации по IP адрес за достъп до електронни обучаващи ресурси до двете еволюционни електронни платформи надминават 50 уникални държави от всички континенти по света.

И така випуск след випуск за тези 20 години започналото в Свищов като пилотен проект обучение в спец. „Финанси” в дистанционна форма за магистърска степен обхвана всички специалности, а вече и степените „бакалавър” и „доктор”. Дигиталният свят търси и налага дигитална трансформация на висшето образование. Една успешна проектна инициатива от края на XX век е днес съвременния портал за качествени образователни услуги от Алма Матер в Свищов.