#

Лабораторията по финанси и банково дело е с най-голям научен принос за СА „Д. А. Ценов“ в платформата ResearchGate (30.9.2019)

Лабораторията по финанси и банково дело е с най-голям научен принос за СА „Д. А. Ценов“ в платформата ResearchGate (30.9.2019)
Дата: 30.09.2019 | Преглеждания: (1199)

ResearchGate e най-голямата професионална академична мрежа и е сред най-популярните социални платформи за учени и изследователи в света. Тя се ползва от над 15 млн. членове по целия свят за откриване, популяризиране и обсъждане на научни изследвания с достъпни към 2019 г. над 130 млн. публикации. Институционално СА „Д. А. Ценов“ също е част от платформата ResearchGate. Към края на м. септември 2019 г. RG индекса на свищовската академия е 135.21 за което принос дават общо 165 души специалисти в своите области и професионални направления. Сред тях с най-голям позитив за Алма матер в Свищов са представителите на катедра „Финанси и кредит“ (с регистрация в ResearchGate като “Department of Finance”).

За популяризиране, пред научната и професионална общност на изследванията по финанси и банково дело е формирана и Лаборатория по финанси и банково дело, оглавявана от проф. д-р Андрей Захариев-ръководител на катедра „Финанси и кредит“. Лабораторията е част от бранда „Финанси“ в Свищов, обединяващ неразривно свързаните с Алма матер в Свищов катедраФинанси и кредит“ при СА „Д. А. Ценов“, Фондация „Проф. д-р Минко Русенов“, алумни общност от 25 хил. финансисти, две групи (@finance1952 и @financesv) в социалната мрежа с над 7 хил. последователи и видео канал в YouTube.  

Членове на лабораторията са проф. д. н. Божидар Божинов, доц. д-р Александър Ганчев, доц. д-р Стоян Проданов, доц. д-р Людмил Кръстев, доц. д-р Анелия Радулова, доц. д-р Стефан Симеонов, гл. ас. д-р Цветан Павлов, гл. ас. д-р Димитър Костов, гл. ас. д-р Петко Ангелов, гл. ас. д-р Марияна Павлова-Бънова, гл. ас. д-р Танер Исмаилов, гл. ас. д-р Петя Василева, ас. д-р Калоян Петков, ас. д-р Живко Тодоров, докт. Силвия Заркова, докт. Димчо Шопов, докт. Биляна Дамянова. В състава са включени още академични алумни представители – доц. д-р Пламен Пътев от I-Shou University, Taiwan; както и алумни изследователи от практиката - д-р по ик. Ивайло Маринов, д-р по ик. Николай Колев и д-р по ик. Георги Тахов.

Платформата предоставя възможност за проследяване на персонални изследователски индикатори, които изразяват популярността на авторите в изследователската мрежа и техните изследвания. Обект на мониторинг в сайта са: общият изследователски интерес към автора; броя цитирания; броя на препоръчванията; брой прочитания, брой публично достъпни публикации и съвкупния RG индекс, който се изчислява като комбинацията между изброени преди това измерители. Лабораторията по финанси и банково дело генерира и най-големия изследователски интерес сред научните работници на СА „Д. А. Ценов“ като в различните категории най-голям принос, към настоящата дата, класифицирани в ТОП 5 са следните изследователи от състава на Лабораторията:

 

ТОП 5 в категория „Общ изследователски интерес

 1. Проф. д-р Андрей Захариев – 127.2
 2. Проф. д. н. Божидар Божинов – 52.9
 3. Доц. д-р Пламен Пътев – 45.2
 4. Докт. Силвия Заркова – 38.8
 5. Доц. д-р Стефан Симеонов – 34.1

 

ТОП 5 в категория RG индекс

 1. Проф. д. н. Божидар Божинов – 20.01
 2. Проф. д-р Андрей Захариев – 13.65    
 3. Доц. д-р Пламен Пътев – 6.95
 4. Докт. Силвия Заркова – 2.54
 5. Ас. д-р Калоян Петков – 2.24

(Заб. Сред останалите регистрирани в ResearchGate представители на СА „Д. А. Ценов“ с най-високи оценки по показателя са проф. д-р Николa Янков с RG индекс 8.61, доц. д-р Иван Марчевски3.33, доц. д-р Галина Захариева – 3.28, проф. д-р Маргарита Богданова – 3.02, доц. д-р Наталия Маринова – 2.91, доц. д-р Петя Иванова – 2.38, проф. д-р Таня Горчева – 2.31 и др.)

ТОП 5 в категория „Брой цитирания

 1. Доц. д-р Пламен Пътев – 73
 2. Проф. д. н. Божидар Божинов – 19
 3. Проф. д-р Андрей Захариев – 14
 4. Доц. д-р Стефан Симеонов – 6
 5. Доц. д-р Александър Ганчев - 6

ТОП 5 в категория „Брой препоръчвания

 1. Проф. д-р Андрей Захариев – 262
 2. Докт. Силвия Заркова – 113
 3. Доц. д-р Стоян Проданов – 37
 4. Проф. д. н. Божидар Божинов – 35
 5. Доц. д-р Стефан Симеонов – 27

ТОП 5 в категория „Брой прочитания

 1. Проф. д-р Андрей Захариев – 10152
 2. Проф. д. н. Божидар Божинов – 8866
 3. Доц. д-р Стефан Симеонов – 4055
 4. Докт. Силвия Заркова – 1725
 5. Доц. д-р Александър Ганчев – 1659

(Заб. С 1526 броя прочитания от учени от над 40 държави водеща публикация за Лабораторията по финанси и банково дело и за цялата СА „Д. А. Ценов“ е написания на английски език от проф. д-р Андрей Захариев учебен курс „Debt Management” (2012), ABAGAR, 288 pages)

ТОП 5 в категория „Брой публично достъпни публикации“

 1. Проф. д. н. Божидар Божинов – 136
 2. Проф. д-р Андрей Захариев – 108
 3. Доц. д-р Стоян Проданов – 27
 4. Доц. д-р Пламен Пътев – 21
 5. Доц. д-р Стефан Симеонов – 15

За институционална съпоставимост СУ „Св. Климент Охридски“ е с RG индекс 10475.67 с принос на 2122 преподаватели и докторанти; БАН е с RG индекс 27835.07 с принос на 2086 научни работници с 15163 регистрирани публикации; УНСС е с RG индекс 571.86 с принос на 540 преподаватели и докторанти; МУ – София е с RG индекс 7237.24 с принос на 571 преподаватели и докторанти; Икономически университет – Варна е с RG индекс 232.83 с принос на 271 преподаватели и докторанти; Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ е с RG индекс 2321.75 с принос на 396 преподаватели и докторанти; ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ е с RG индекс 164.07 с принос на 150 преподаватели и докторанти; Шуменския университет „Константин Преславски“ е с RG индекс 890.49 с принос на 172 преподаватели и докторанти; ВУЗФ е с RG индекс 31.35 с принос на 28 преподаватели и докторанти; НБУ е с RG индекс 755.32 с принос на 499 преподаватели и докторанти. Именно тази публикационна активност, достъпност на научна продукция и последваща цитируемост, качество на обучението и оценено съответствие с пазара на труда са базата на новия модел на финансиране на висшето образование в България, където за 2019 г. вече 55% от размера на субсидията на един студент е обвързана с критерия за качество с водещ дял на научната продукция на академичния състав.

Самата платформа ReserchGate е със свободен достъп и не изисква регистрация за четене на публикуваните в него материали. Всеки желаещ да се възползва от множеството възможности на платформата, вкл. да стане неин неанонимен потребител трябва да направи регистрация чрез институционален e-mail адрес. Пълноправните членове на сайта, притежаващи потребителски профил имат възможност да публикуват свои изследователски трудове (учебници, монографични и дисертационни трудове, студии, статии, доклади и др.), документи, данни, отрицателни резултати, презентации и др. Платформата предоставя широкообхватни възможности сред които: популяризиране на научно-практическите изследвания в широката световна научна мрежа; представяне пред по-голяма аудитория на научно-изследователски проекти; обмяна на опит и информация мeжду членовете на мрежата; възможност за контакт и споделяне на опит; популяризиране на документи; намиране на сътрудници по различни научни проекти и др. ReserchGate дава допълнителна възможност на потребителите да следват дейността на останалите потребители, да участват в дискусии с тях и да препоръчват харесваните от тях публикации пред по-широка аудитория. Други популярни мрежи от подобен тип са: Academia.edu и Google Scholar.