#

Професори от Камарата на преподавателите и СА „Д. А. Ценов“ участваха в Пловдив в кръгла маса за висшето образование (10.01.2020 г.)

Професори от Камарата на преподавателите и СА „Д. А. Ценов“ участваха в Пловдив в кръгла маса за висшето образование (10.01.2020 г.)
Дата: 11.01.2020 | Преглеждания: (843)

Кръгла маса на тема „Възможности за подобряване дейността на висшите училища в България“ се проведе на 10.01.2020 г. в Университета по хранителни технологии в Пловдив. В нея участие взеха представители на Българската търговско-промишлена палата, на бизнеса, на Камарата на преподавателите от висшето образование, на академичната и научна общност, на проекта „Народните будители и аз“, както и зам.-областния управител на Пловдив Евелина Апостолова.

Подобряването на релацията „наука-образование-бизнес“ е не само сложен процес, но и изключително важен за възходящото развитие на страната, каза в приветствието си към гостите ректорът на УХТ проф. Пламен Моллов. В основата на тази релация са българските висши училища и затова подобряването на дейността им е от съществено значение за развитие на нашата нация. Несъмнено от огромно значение са входящите ресурси и тяхното качество във всяко висше училище, но е важно как преподаватели, студенти, служители, инвестиции, финанси и др. си взаимодействат и в съответното висше училище. Така също е важно какъв е продуктът от горепосочените действия и къде и кой ще се ползва от него, изтъкна той. Сред най-големите проблеми както за висшите училища, така и за бизнеса са малкото студенти и големият брой, напускащи страната, след като се дипломират.

По програмата на форума бяха изнесени три основни доклада: „Ролята на БТПП за подобряване дейността на висшите училища в България” на председателя на БТПП г-н Цветан Симеонов; „Възможности за подобряване дейността на висшите училища чрез взаимодействие с бизнеса по примера на УНСС” на проф. д-р Н. Щерев; и „Ролята на камарата на преподавателите от висшите училища за подобряване организацията и качеството на обучение“, на председателя на камарата проф. д.н. Борислав Борисов;

Чрез своята презентация  председателят на БТПП Цветан Симеонов обоснова създаване на нови специалности, съобразени с пазара на труда, и изключване на неперспективните. За бизнеса е важно качеството на работната ръка – добри специалисти с възможности за развитие и търсене на иновации. Той посочи, че с работодателските организации, с КНСБ и КТ „Подкрепа“ у нас се обсъждат финансовите механизми за задържане на студентите. Най-добър и лесен ефект може да се постигне с отпускането на студентски заеми с ниска лихва и възможност за опростяване в края на обучителния период. Националната образователна карта в областта на висшето образование да се въведе след обществено обсъждане с ползвателите - около тази идея са се обединили синдикати, работодатели и БТПП.

Висшите училища да започнат да развиват консултантска дейност на фирми, а не само научна и образователна, предложи проф. Николай Щерев от УНСС. Това ще допринесе за увеличаване на приходите. Младите хора трудно се ориентират къде да продължат висшето си образование, затова висшите училища трябва да имат ясни профили, смятат представители на проекта „Народните будители и аз“ в изложение обявено от модерастора на кръглата маса проф. д.ик.н.инж. Б.Хаджиев.

Проф. д.н. Борислав Борисов представи философията и приоритетите в работата на Камарата на преподавателите във висшите училища като нов, градивен фактор в процеса на реформиране и развитие на системата на висшето образование в нашата страна. Докладчикът даде редица добри примери с международен характер, както и няколко критични такива от национално естество за връзката между висшето образование и бизнеса и степента на спазване на законови нормативи в някои наши висши училища. С тематична презентация „Необходими съответствия за ефективност на висшето образование“ свищовският професор очерта проблемни области за интервенция и реформи.

В хода на кръглата маса председателката на синдикат Висше образование и наука-КНСБ доц. Лиляна Вълчева заяви, че в ход са преговори в бюджет 2020 да бъдат осигурени допълнителни средства за начална заплата на младите асистенти в размер на 1148 лв. Мярката ще засегне близо 6000 души и изисква бюджетен ресурс от над 26 млн. лв., като инициативата има подкрепата както на Министерството на образованието и науката, така и на Министерството на финансите в лицето на министрите Красимир Вълчев и Владислав Горанов.

В изказване на проф. Андрей Захариев от СА „Д. А. Ценов“ бяха обосновани аргументи за по-активна работа по създаване на вътрешни за страната междуакадемични образователни продукти, съвместно между българските висши училища, БАН и бизнеса общи образователни продукти. Като добра мярка той оцени възможността в програмния период 2021-2027 г. да се финансира изграждането на академични бизнес инкубатори, където студентите да могат да придобиват реални работни умения и където чрез механизма на „работа от разстояние“ могат да бъдат ангажирани почасово от фирми и работодатели. Проф. Захариев обърна внимание и на важността на оценката на докторската добавка, която съгласно чл. 11 (1) от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата се оценява на само 15 лв. за ОНС „Доктор“ и създава непривлекателност към обучението в докторантура. Като важна за системата на висшите училища бе изтъкната и целевата стойност на индикаторите за етапно постигане в рамките на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г. В индикатора „Възрастов баланс“ (съотношение на броя изследователи до 34-годишна възраст към изследователите над 55-годишна възраст в държавен сектор и сектор „Висше образование“) за 2020 год. е заложена стойност от 0.76, което означава, че на всеки четирима учени над 55-годишна възраст трябва да има трима на възраст до 34 години. Този индикатор за 2025 год. се планира да достигне ниво от 0.90 и през 2030 год. ниво от 1.05.

 При закриването на събитието проф. Моллов като ректор на университета-домакин оцени дискусията като много актуална, с интересни предложения и потенциал за провеждане и на следващи подобни форуми. Цветан Симеонов оповести, че всички презентации от настоящата кръгла маса ще бъдат публикувани в сайта на БТПП. От името на Организационния комитет проф. д.ик.н. инж. Божидар Хаджиев благодари на всички участници за активната позиция.