#

С кръгла маса катедра „Чуждоезиково обучение” при СА „Д. А. Ценов” отбелязва 70-годишен юбилей (15.10.2021 г.)

С кръгла маса катедра „Чуждоезиково обучение” при СА „Д. А. Ценов” отбелязва 70-годишен юбилей (15.10.2021 г.)
Дата: 15.10.2021 | Преглеждания: (507)

В рамките на събитийния календар, посветен на 80-та годишнина на СА „Д. А. Ценов” колективът на катедра „Чуждоезиково обучение” при факултет „Финанси” организира кръгла маса, с която се отбелязва и 70-годишнината на звеното. Форумът под надслов „Бизнес Лингва 2021 – актуални проблеми на чуждоезиковото обучение и многоезичието” се проведе присъствено в заседателна зала „Ректорат” на 15.10.2021 г. и онлайн.

Финансова подкрепа за отпечатване на Сборник с резюмета към научните разработки и социалната програма на форума бе дадена от академична фондация „Проф. д-р Минко Русенов”. Научната продукция от кръглата маса включва 20 научни доклада и библиографски изследвания, които ще бъдат отпечатани пълнотекстово в електронен сборник от АИ „Ценов” и последващо регистрирани в НАЦИД. Сред авторите в сборника са двама професори, трима доценти, седемнадесет старши преподаватели и един асистент.

При откриване на форума от страна на ръководителя на катедрата ст. преп. д-р Виктор Монев бе подчертана важната роля на катедрата в процеса на обучение на студентите по икономика и управление в СА „Д. А. Ценов”. От страна на академичното ръководство приветствие поднесе зам.-ректора доц. д-р Любомир Иванов. Деканът на факултет „Финанси” проф. д-р Андрей Захариев връчи факултетен поздравителен адрес с пожелания за „... успех на форума, нови покорени научни върхове и устойчиво развитие на катедрата, явяваща се двигател за интернационализация на висшето училище”.

От страна на Научния комитет на кръглата маса в уводен материал към Сборника с доклади и Сборника с резюмета към научните разработки се дава следната висока оценка за катедрата „Чуждоезиково обучение” и научната инициатива:

„Вече седемдесет години катедра „Чуждоезиково обучение“ е двигател за интернационализация на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“. С включването на катедрата в състава на факултет „Финанси“ при експанзията на висшето училище след 1989 год. преподавателският колектив се заема с решаване на нелеката задача да отговори на нарасналото търсене на академично обучение по западноевропейски езици. Поемането по пътя на дистанционната форма на обучение в ОКС „Магистър“ от висшето училище през 1999 год. поставя още една сложна задача по обезпечаване на профилирани по степени факултативни курсове по „Бизнес комуникации на чужд език“ с разработени образователни продукти на английски, немски и руски езици.

Разнообразието от завишени изисквания към филолозите от катедрата бе допълнено през 2019 год. със старта на учебен процес в дистанционна форма. Така днес катедрата е своеобразен лидер във висшето училище с администрирани над 150 уникални учебни програми. Това я прави незаобиколим фактор във всяка една инициатива за създаване на специалности и магистърски програми на чужд език, където пионерния опит с магистърска програма „Financial Management“ и бакалавърската специалност „Finance, Banking and Insurance“ намери своето логично разширяване и междуфакултетен трансфер на добри практики и полезен опит.

Под ръководство на ст. преп. д-р Виктор Монев (и с негов личен пример и участие) колективи от катедрата вече направиха и първи стъпки в публикуването на научни изследвания в SCOPUS / Web of Science. Така логично, с посветената на 70-годишния юбилей на катедрата кръгла маса „Бизнес лингва 2021 – актуални проблеми на чуждоезиковото обучение и многоезичието“ (15.10.2021 год.), се достига до още едно потвърждение за креативния характер и капаците на колегите учени-филолози.

От страна на екипа на Научния комитет, включващ декана на факултета, и колегите проф. д-р Пенка Шишманова, проф. д-р Стефан Симеонов, доц. д-р Пламен Йорданов, както и доц. д-р Венцислав Василев, приложихме въведения в редакционните съвети на научната периодика на висшето училище модел на анонимно сляпо рецензиране при съблюдаване с правилата на Комитета за публикационна етика и нормите на Elsevier относно издателската етика, закрилата на авторските права и предотвратяването на случаите на плагиатство в процеса на преглед, рецензиране, редактиране и публикуване на научна продукция. В резултат читателите разполагат с тези автентични и профилирани изследвания на колегите-автори, които ще намерят и своята регистрация като научна продукция чрез сборника с материали от кръглата маса в НАЦИД!”