#

История, развитие и достижения на катедра „Финанси и кредит“ при СА „Д. А. Ценов“ – първата българска финансова катедра (8.4.2022 год.)

История, развитие и достижения на катедра „Финанси и кредит“ при СА „Д. А. Ценов“ – първата българска финансова катедра (8.4.2022 год.)
Дата: 11.04.2022 | Преглеждания: (646)

Фотогалерия, видео-част I и видео-част II от заседанието.

Отзвук от събитието на сайта на СА „Д. А. Ценов“.

Националните медии – вестник „ТРУД.

Социалната мрежа – видео репортаж.

Събитиен календар за отбелязване на годишнината.

 

Доклад на проф. д-р Стоян Проданов, изнесен на тържествено съвместно заседание на Факултетния съвет на катедра „Финанси и кредит“ и катедрения съвет на катедра „Финанси и кредит“, по случай нейната 70-годишнина.

Уважаема г-жо Ректор проф. Божинова,

Уважаеми проф. Дамянов,
Уважаеми г-н зам.-председател на Общото събрание, зам.-ректори, декани, ръководители катедри, докторанти, студенти, служители и гости,

Дами и господа, колеги, съграждани,

Изключително трудна и отговорна задача е да представя накратко 70- годишна история на катедрен колектив с генерации от близо 50 преподаватели, над 250 докторанти и над 30 хиляди успешно реализирани студенти и специализанти. Ето защо ще се фокусирам върху годините на основаването и върху последните години, следващи 65-годишнината, когато един от доайените на катедрата и финансовата наука проф. Делчо Порязов бе удостоен тук, в тази аудитория със званието „Почетен гражданин на Свищов“.

Създаването на катедра „Финанси и кредит“ е предопределено още със Завещанието на Дарителя. Завещанието е от 1912 г., тогава Димитър Ценов завещава на родния Свищов цялата си собственост – пари, ценни книжа и недвижими имоти, оценени тогава на 5 млн. златни лева. В тази година започва Балканската война, в която Османската империя губи почти изцяло европейските си територии, а България установява контрол върху земите с българско население. Стопанският разцвет на Родината се нуждае от своите предприемачи, банкери, финансисти. Завещанието казва: „Дисциплините, които ще се преподават, трябва да обгръщат търговските науки; финансовите науки; търговското право; банковото дело; науките по застрахователно дело и др.“. Такава е била волята на Дарителя – да се изучават финансови и банкови науки във Висшето търговско училище в Свищов!

Въвеждането на обучението по финансови дисциплини във висшето училище е подробно описано в „Летописа на първостроителите на свищовската финансова школа“. От протоколите на Академичния съвет е видно, че първият випуск на академията изучава дисциплините „Финансова наука и администрация“ в 3-ти курс през 1938 год. и „Банково дело“ в 4-ти курс през 1939 год. През 1939 г. България изпреварва редица държави, които днес по подразбиране считаме за по-развити. България се нарежда преди Португалия, Полша, Румъния и Унгария и е съпоставимо с това в Италия. Това определя и належащата нужда от задълбочено финансово обучение. За първи лектор по финанси може да определим д-р Стефан Спасичев.

Петдесетте години са съвсем друг исторически период, години на отказ от пазара и налагане на плановото стопанство, на големи социални и политически трансформации. През 1951 год. инициативата на редовен доцент Минко Русенов обосновава необходимостта от създаване на нова катедра, с название „Финанси и кредит“, което е подкрепено с решение на Академическия съвет от 19 октомври 1951 г. През месец март 1952 год. са направени постъпки пред Държания комитет за наука, изкуство и култура и резултата не закъснява. На днешния ден, 8 април, преди точно 70 години, Комитетът издава заповед с която се разрешава да се открие катедра „Финанси и кредит“ към Висшия финансово-стопански институт „Димитър А. Ценов. Така е поставено началото с акт на централната изпълнителна власт на първата българска финансова катедра. На 16 април 1952 г. – Академическият съвет единодушно избира ред. доц. д-р Минко Русенов за завеждащ на новоучредената катедра по „Финанси и кредит“. Няколко дена по-късно Комитетът за наука, изкуство и култура издава заповед №2201 от 28 април 1952 г., с която се назначава ред. доц. д-р Минко Василев Русенов за  завеждащ  катедрата „Финанси и кредит“ при Висшия финансово-стопански институт в Свищов. През май 1952 г. ръководителят на катедрата Минко Русенов е единодушно избран за професор. Негови рецензенти са проф. Димитър Бъров и проф. Велеслав Гаврийски.  На 3 декември 1955 год. проф. Минко Русенов е избран и за ректор на висшето училище, където изпълнява длъжността два пълни мандата. И така две десетилетия катедрата изпълнява мисията на единствен за страната академичен център за обучение по финанси и банково дело.

Социално-икономическата промяна в края на 80-те години на 20-ти век донесе нови предизвикателства, нови образователни потребности, доведе до нов стимул за развитие на финансовото образование и финансовата катедра. Преподаването се насочи в необятния простор на корпоративните финанси и инвестиционната оптимизация, на публичните финанси и бюджетирането, на търговското и централното банкиране.

И днес, 70 години след началото си спомняме с благодарност за делото на проф. к.и.н. Лазар Ралчев, к.и.н. Радослав Ангелов, проф. Методи Христов, проф. Цветан Коцев, проф. Делчо Порязов, проф. Велчо Стоянов, проф. Радко Радков, проф. Румяна Лилова и още десетки учени – професори и доценти, поставили основите на развитието на финансовата наука в България!

Това ми позволява да припомня и ръководителите на катедрата за тези 70 достолепни и плодотворни години, както следва:

Проф. д-р Минко Русенов (1952-1967);

Проф. д-р Делчо Порязов (1968-1976);

Проф. д-р ик. н. Цветан Коцев (1976-1983);

Доц. д-р Васко Василев (1984-1987);

Проф. д-р ик. н. Радко Радков (1987-1989);

Доц. д-р Владинка Костова (1989-1991);

Проф. д-р Величко Адамов (1991-1999);

Доц. д-р Емил Михайлов (1999-2007);

Доц. д-р Стефан Симеонов (2007-2012);

Проф. д-р Андрей Захариев (2012-2015);

Доц. д-р Жельо Вътев (2015-2016);

Проф. д-р Андрей Захариев (2016-2020);

Проф. д-р Стоян Проданов (2020- до ден днешен).

 

Академичен състав

Днес катедра „Финанси и кредит” продължава да се развива, съчетавайки най-новите, авангардни и необходими за практиката достижения в науката, с утвърдените през десетилетията високи стандарти при обучението и научната дейност. Текущият академичен състав на катедрата е съставен от 18 преподаватели - 5 професори, 6 доценти, 7 главни асистенти и широк кръг от хонорувани преподаватели с доказана експертиза и богат изследователски и емпиричен опит.

Катедрата развива приоритетно научни изследвания в четири основни области: корпоративни финанси; банково дело; публични финанси; инвестиции. В работата на академичния състав се откроява ангажираността му с въпросите за развитието на новите финансови концепции и проблемите, свързани с приложението им в българската икономическа действителност.

През последните години отчитаме положителна тенденция на катедрения колектив към научна продукция, публикувана в списания и международни форуми, индексирани в световните бази данни Scopus/Web of Science. През тези 5 години са публикувани близо 20 индексирани статии и доклади, като напоследък сме свидетели на чувствително увеличение на броя на публикациите и на броя на цитиранията. Водещото катедрено изследване „Оценка на управлението на дълга чрез Support Vector Machines: на примера на Италия и Гърция“ на авторски колектив с водещо участие на д-р Силвия Заркова, публикувано при двойна индексация в Scopus Q1 и Web of Science от 2020 год. отчита вече 7 независими цитирания в базата на Scopus. Участие в колективи, публикували в индексирани сборници по време на докторантурата имат и д-р Кристи Маринова, д-р Николай Здравков, докторант Ивелин Кичуков и докторант Станислав Младенов. В научното списание на УНСС, индексирано в Scopus са одобрени за публикуване през 2022 год. две статии с участието на професорите Захариев и Проданов, научния секретар гл. ас. д-р Петко Ангелов, д-р Силвия Заркова и защитилия през януари д-р  Орлин Япраков.

Друга тенденция е политиката за подкрепа на инициативата „Отворена наука“, в резултат на която членове на катедра „Финанси и кредит“ заемат водещите за СА „Д. А. Ценов“ позиции в платформата Researchgate и Българския портал за отворена наука. За последния 5-годишен период в катедрата се проведоха и два успешни конкурса за академичната длъжност професор, издържани успешно от проф. Стоян Проданов и проф. Стефан Симеонов.

Акценти в дейността от последните 5 години

Разбира се, изследователската дейност на колектива е тясно свързана с учебния ни процес. В момента катедрата обучава 408 студенти в ОКС „бакалавър“ спец. „Финанси“ и 121 магистри в магистърски програми „Финансов мениджмънт“ (на български и английски), „Финансово управление в публичния сектор“, „Банков мениджмънт“ и „Инвестиционен мениджмънт“. Не случайно за текущата 2021/2022 уч. година катедрата отчита над 15 хиляди условни часа!

През последните пет години проведохме успешно обучение и дипломиране на два випуска украински студенти за двойна диплома по съвместната магистърска програма на английски език с Донецкия национален университет „Василий Стус“, гр. Виница по “International Financial Management”. В дистанционна форма бе акредитирана и се радва на успешен прием вече три випуска специалността в бакалавърска степен, което надгражда традициите ни поставени с първата за висшето училище дистанционна магистърска програма по „Финансов мениджмънт“ с пионерен прием от 1999 г.

Положени са големи усилия в поддържане на актуалността на учебните материали и всеотдайност в обучителния процес, за което благодаря на катедрения колектив. Извън рамките на предвиденото по учебен план е предоставена възможност на най-активните ни и амбициозни студенти и докторанти да се обучават в допълнителни иновативни курсове, да получат индивидуална  менторска помощ за подготовка на самостоятелни емпирични изследвания и научна продукция. Това бе възможно в резултат от активното участие на катедрата в проектРазвитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от СА „Д. А. Ценов” – Свищов за провеждане на иновативни научнопрактически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението“. Гордеем се с нашите възпитаници, които успешно преминаха широк кръг от обучителни курсове и разработиха своите първи научни трудове, преминали редакционен етап и включени в два монографични труда на английски език, съответно за студенти и докторанти!

Атестат за качеството на работата и постиженията на студентите от специалност „Финанси“ и докторантите ни от докторска програма „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Финанси)” са получените от тях признания, отличия и награди от различни научни форуми, конференции и конкурси. Освен множеството призови места в отделните издания на „Докторантската научна сесия“ и вътрешните за Академията инициативи, студентите и  докторантите ни са спечелили още над 10 отличия от различни национални конкурси. Сред тях 7 първи места и призови отличия, 2 втори и 2 трети места в конкурси като „Конкурс за научно творчество“ при БСУ, Национален академичен конкурс за наградата „Д-р Иванка Петкова“ на Института за икономическа политика, Национален конкурс „Млад икономист” на Съюза на икономистите в България, Националния конкурс на мемориален фонд за присъждане на награди „Д-р Илко Ескенази” в област „Икономика”, конкурси на името на „Банка Пиреос България” и не на последно място конкурса „Студент на годината” в категориите студенти и докторанти. Високи са показателите на катедрата и при инициативите в рамките на програмата Еразъм+ за което изказваме адмирации към екипа на Центъра за международна дейност.

С нотка на гордост, но и с голяма благодарност към всеотдайността на  хабилитирания състав на катедрата, можем да отбележим внушителния брой от 73-ма обучавани докторанти, вкл. 31 задочни, 39 редовни и трима на самостоятелна форма на обучение. От създаването си през 1952 год. в катедрата са записали докторантура общо 254 млади учени, от които десет процента са чужденци от 4 континента – Азия, Африка, Северна Америка и разбира се Европа. Поддържа се стандарта над 90% от докторантите да защитят или да бъдат отчислени в срок с право на защита.

Друга сфера на целенасочени усилия на катедра „Финанси и кредит“ е поддържането на високо ниво на комуникация с практиката и потенциалните потребители на кадри. За това свидетелстват сключените споразумения за партньорство и сътрудничество техни представители и образователни институции. Като полезно може да се оцени включването им като съорганизатори на мероприятия на катедрата, участието на техни представители в конференции, кръгли маси и публични лекции. Превърналите се в традиционни срещи с представители на тези институции са в основата на добрата практика за обмен на информация за потребностите от кадри и необходимите знания и компетенции, възможните работни места, възможности за провеждане на преддипломна практика и стажове, проучвателни дейности по разработвани дисертационни трудове, консултации с експерти и др. Всичко това е в основата на утвърден катедрен модел при разработването на студентските и докторските програми да се прави анализ на: възможните работни места, да се вземат под внимание изводи от диалога с потенциални работодатели и от заключенията на национални и международни проучвания за развитието на науката и пазара на труда.

Оценяваме като успешна и с висок потенциал за бъдеща добавена стойност и работата с нашата огромна Alumni общност от впечатляващо реализирали се наши възпитаници – бакалаври, магистри и доктори по икономика.

Дарителство, фондация и обществени позиции

През петте години от учредяването на академичната Фондация „Минко Русенов“ се осъществиха множество проекти и кампании, включващи получени парични и предметни дарения за научни, образователни и социални цели за над 150 000 лв. През изминалите години фондацията обнови и оборудва две научни лаборатории за докторанти, 1 учебна аудитория и една специализирана аудитория за учебен банков салон. Наскоро постъпиха и предметни дарения за оборудване на нова лаборатория за докторанти и студентски бизнес-инкубатор. Сред социалните кампании на фондацията бяха посочени и кампаниите за набиране на средства за Covid-19 отделението на свищовската болница и спешното осигуряване с отоплителни електроуреди за украинските бежанци, настанени в студентски блок №3. Но може би най-важната активност на фондацията ще се окаже подкрепата за получаването в Свищов на домакинството на индексираната в Web of Science международна научна конференция поИкономическо и социално развитие: Икономика, управление, финанси и банково дело“ (28-30.09.2022 г.).

Към нашите студенти и докторанти

Вие сте бъдещето на нашата катедра, на нашето висше училище, на нашата Родина! Няма твърде трудно препятствие, няма неизпълнима цел! Както казва философът–стоик, император Марк Аврелий, „Ако нещо ти изглежда твърде трудно, не мисли, че е невъзможно за всички останали.“ Когато животът ти поставя трудности, изглеждащи  непреодолими, знайте, че можете да ги превъзмогнете само ако вярвате, че сте способни да постигнете нещо значимо. Само защото нещо е трудно, това не го прави непостижимо. В тази битка с невъзможното вие ще можете да разчитате на огромната мрежа от ваши колеги, завършили в Свищов, на нашите съвети и на наученото в родната Алма Матер!

И така годините минават, обществото и икономиката се развиват. Особено актуален наш дълг днес обаче си остава завета на Дарителя Димитър А. Ценов за висше училище, „… което никога и при никакви обстоятелства не бива да се смесва или слива с никое друго, създадено с държавни или частни средства учебно заведение“. В името на Дарителя, първостроителите на академичните школи и за нашата чест и достойнство ние сме длъжни да пазим този завет!

Да живее Стопанска академия, да живее България!

Благодаря за вниманието!

08 април 2022 г.   Проф. д-р Стоян Проданов

Свищов                Ръководител катедра „Финанси и кредит“