#

Д-р по ик. Беатрис Любенова защити блестящо дисертация за риска в регулираните финансови институции (29.09.2023 г.)

Д-р по ик. Беатрис Любенова защити блестящо дисертация за риска в регулираните финансови институции (29.09.2023 г.)
Дата: 29.09.2023 | Преглеждания: (895)

На 29 септември 2023 год. от 10.00 часа в хибриден формат (присъствено и онлайн) в зала „Ректорат“ на СА „Д. А. Ценов“ се проведе защита на дисертация по докторска програма „Финанси, парично обращение, кредит и застраховка“ (Финанси) във висшето училище. Пред научно жури, съставено от учени от СА „Д. А. Ценов“, УНСС и ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ докторската си теза защити задочен докторант Беатрис Любенова с научен ръководител проф. д-р Стоян Проданов от СА „Д. А. Ценов“.

Заседанието на журито бе проведено под председателството на проф. д-р Стефан Симеонов, ръководител на магистърска програма „Инвестиционенн мениджмънт“ към катедра „Финанси и кредит“ на СА „Д. А. Ценов“. Като външни членове на журито взеха авторитетно участие проф. д-р Силвия Трифонова от УНСС, доц. д-р Гергана Михайлова-Борисова от УНСС и доц. д-р Ваня Цонкова от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. От страна на СА „Д. А. Ценов“ като вътрешни членове, освен председателя, бе ангажирана проф. д-р Теодора Димитрова, ръководител на магистърска програма „Банков мениджмънт“ към катедра „Финанси и кредит“ на свищовската академия.

Защитеният дисертационен труд бе на тема Оценка и управление на риска на регулираните финансови институции. След двучасова процедура, включваща синтезирана презентация върху основни моменти от дисертационния труд, представяне на рецензиите и становищата, поставяне на въпроси и отговори върху тях журито с пълно единодушие гласува и присъди образователната и научна степен „Доктор“ на Беатрис Любенова по докторска програма „Финанси, парично обращение, кредит и застраховка“ (Финанси). Дисертационният труд се състои от общо 271 страници, въведение, три глави, заключение и библиография. В него са развити от автора 29 фигури и 33 таблици. Списъкът на литературните източници се състои от 145 заглавия. Изследването е популяризирано пред научната гилдия, към днешна дата, чрез публикуването на 2 студии, 1 статия и 4 доклада по темата на дисертацията, както и чрез участие в пет научни форума в две държави.

Публичната зашита се проведе пред над 20 учени, вкл. декана на факултет „Финанси“ на СА „Д. А. Ценов“ проф. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Анелия Радулова, гл. ас. д-р Петко Ангелов, научен секретар на катедра „Финанси и кредит“, гл. ас. д-р Стефан Станимиров Проданов, гл. ас. д-р Димитър Костов, ас. д-р Силвия Заркова и др.

Д-р по икономика Беатрис Любенова e Анализатор в служба „Финансова и надзорна отчетност“, Дирекция „Финансово- счетоводна“ в ЦУ на ЦКБ АД. Работила е в Райфайзенбанк България ЕАД (2021-2022 год.), като Методолог и Специалист в сектор „Отчетност“, отдел „Счетоводство“, Дирекция „Финанси“, Област на управление „Управление на риска и финансите“. Първата й професионална позиция в банковата сфера е в Банка Пиреос България АД, като Младши експерт в отдел „Отчетност, анализи и бюджетиране“.

Наградена е със златна значка „Отличник“ на СА „Д. А. Ценов“ (випуск 2013 – 2017 год.) за завършена с пълно отличие 6.00 бакалавърска степен на обучение в спец. „Финанси“ на СА „Д. А. Ценов“.  В рамките на своето следване в свищовската академия тя завоюва следните отличия и награди:

•         XIV конкурс "Млад икономист 2018 г.": "Гласът на младите за силна икономика!", организиран от Съюза на икономистите в България, гр. София, 09.06.2018г., с разработка на тема "Регионалните диспропорции в съвременна България: икономически, социални и демографски предизвикателства", III награда;

•         Грамота за постигнат отличен успех (6.00) по време следването и успех от държавния изпит отличен (6.00) в образователно-квалификационна степен "Бакалавър", присъдена от Академичното ръководство на Стопанска академия "Димитър А. Ценов", гр. Свищов, 30.11.2017 г.

•         Грамота за постигнат отличен успех през годините на следването - отличен 6.00 в образователно- квалификационна степен "Бакалавър", присъдена от Ректора на Стопанска академия "Димитър А. Ценов", гр. Свищов, 18.09.2017 г.;

•         XIII конкурс "Млад икономист 2017 г.": "Гласът на младите за силна икономика!", организиран от Съюза на икономистите в България, гр. София, 10.06.2017 г., с разработка на тема "Икономическото неравенство в 21 век", II награда;

•         XVIII конференция за студентско научно творчество с международно участие, организирана от Бургаски свободен университет, гр. Бургас, 30.03.2017 г., с доклад на тема "Монте Карло Симулация на цената, доходността и риска на български публични компании", II награда;

•         Международно студентско състезание за финансови аналитици - "CFA Institute Research Challenge 2017", организирано от CFA Society Bulgaria, с доклад на тема "Инвестиционен анализ на компанията "Първа инвестиционна банка" АД", гр. София, 17.03.2017 г., (топ 5);

•         Национална студентска научна конференция, организирана от Стопанска академия "Димитър А. Ценов", гр. Свищов 13.12.2016 г., с доклад на тема "Анализ на качеството на активите на банки от първа група", I-ва награда;

•         Грамота за показан отличен успех в обучението и творчески изяви, присъдена от ръководителя на катедра "Финанси и кредит", гр. Свищов, 06.12.2016 г.;

•         Студентска научна сесия, организирана от Стопанска академия "Димитър А. Ценов", гр. Свищов, 16.05.2016 г., с доклад на тема "Индексите SeeLinX и SeeLinX EWI - представяне и ретроспективен анализ", I-ва награда;

•         XVII конференция за студентско научно творчество, организирана от Бургаски свободен университет, гр. Бургас, 31.03.2016 г., с доклад на тема "Приложение на модерната портфейлна теория на германската фондова борса", Поощрителна награда;

•         Студентска научна сесия "Финансите в контекста на Стратегия "Европа 2020"", организирана от Стопанска академия "Димитър А. Ценов", гр. Свищов, 02.04.2015 г., с доклад на тема "Бюджетният дефицит на България и страните от ЕС - къде сме ние?", II-ра награда;

•         Научно-методическа конференция, организирана от Стопанска академия "Димитър А. Ценов" по случай 60 години Катедра "Финанси и кредит", с есе на тема "Икономическото образование и моята кариера в България", I-ва награда.

Тази богата палитра от изяви и награди й носят заслужени стипендии:

•         Носител на награда в конкурс "Д-р Илко Ескенази" - България и Европейския съюз в областта на икономическите  науки  за  2019  г.,  организиран  от Международна фондация "Св. Св. Кирил и Методий", гр. София, 10.06.2019 г.;

•         Носител на стипендия "Буров" в конкурс, организиран от Фондация "Атанас Буров" за учебната 2017/2018 г., гр. София, 15.12.2017 г.;

•         Победител в конкурс за именни стипендии на Фондация "Еврика" за учебната 2017/2018 г., в област 10. Икономика на името на акад. Евгени Матеев, гр. София, 11.12.2017 г.;

•         Носител на стипендия в конкурс, организиран от "Банка Пиреос България" АД, Фондация "Проф. д-р Минко Русенов" и Катедра "Финанси и кредит" при Стопанска академия "Димитър А. Ценов" за учебната 2017/2018 г., гр. Свищов, 06.12.2017 г.

След проведената блестяща защита д-р Любенова получи заслужени аплодисменти от журито и публиката. Нейните емоционални благодарности бяха към насочени към родителите, семейството, научния ръководител, журито и катедра „Финанси и кредит“ на СА „Д. А. Ценов“, където от началото на учебната 2023/2024 год. вече има трета успешна докторска защита.

https://finance1952.com/article/bulgaria/1710/

https://finance1952.com/article/bulgaria/1709/