#

Д-р по ик. Тодор Георгиев защити дисертация в областта на инвестициите във фотоволтаични централи към финансовата катедра на СА „Д. А. Ценов“ (13.06.2024 г.)

Д-р по ик. Тодор Георгиев защити дисертация в областта на инвестициите във фотоволтаични централи към финансовата катедра на СА „Д. А. Ценов“ (13.06.2024 г.)
Дата: 13.06.2024 | Преглеждания: (603)

На 13 юни 2024 год. от 12.00 часа в хибриден формат (присъствено и онлайн) в зала „Ректорат“ на СА „Д. А. Ценов“ се проведе защита на дисертация по докторска програма „Финанси, парично обращение, кредит и застраховка“ (Финанси) във висшето училище. Пред научно жури, съставено от учени от СА „Д. А. Ценов“ и УНСС докторската си теза защити докторант Тодор Георгиев с научен ръководител проф. д-р Андрей Захариев от СА „Д. А. Ценов“.

Заседанието на журито бе проведено под председателството на проф. д-р Стоян Проданов, Ръководител на катедра „Финанси и кредит“ на СА „Д. А. Ценов“. Като външни членове на журито авторитетно участие взеха трима представители на катедра „Финанси“ на УНСС в лицето на проф. д-р Димитър Ненков, проф. д-р Тодор Недев и доц. д-р Евгени Райков. От страна на СА „Д. А. Ценов“ като вътрешни членове заедно с председателя, бе ангажиран проф. д-р Стефан Симеонов, ръководител на магистърска програма „Инвестиционен мениджмънт“ към катедра „Финанси и кредит“.

Защитеният дисертационен труд е на тема „Инвестиции във фотоволтаични централи - финансови и екологични аспекти“. След синтезирана презентация върху основни моменти от дисертационния труд, представяне на рецензиите и становищата, поставяне на множество въпроси и изчерпателни отговори върху тях научното журито гласува и присъди с пълно единодушие образователната и научна степен „Доктор“ на Тодор Георгиев по докторска програма „Финанси, парично обращение, кредит и застраховка“ (Финанси).

Дисертационният труд е с общ обем от 239 стандартни страници, структу­рирани, както следва: въведение, основно изложение в три глави, заключение, списък със 151 източника, приложения, както и 55 основни фигури и 122 таблици.

Изследването е популяризирано пред научната общност, чрез пет публикации по темата на дисертацията посочени в автореферата, включително една самостоятелна статия, една статия в съавторство и три научни доклада. След даването на ход за защита е публикувана двуезично още една научна статия.

Публичната защита се проведе пред над 20 учени и гости, вкл. гл. ас. д-р Петко Ангелов, научен секретар на катедра „Финанси и кредит“, гл. ас. д-р Димитър Костов, Еразъм координатор на катедра „Финанси и кредит“, гл. ас. д-р Цветан Павлов, гл. ас. д-р Стефан Станимиров Проданов, ас. д-р Силвия Заркова, докторанти и гости.

Д-р по ик. Тодор Димитров Георгиев е роден в село Маламир, окр. Ямбол през 1970 год. Завършва средно образование в Математическа гимназия в гр. Ямбол. Висше образование придобива през 1995 год. с ОКС „Магистър“ като инженер-конструктор в Лесотехническия университет.

Завършва Академията на МВР във факултет „Национална сигурност“ с две специалности през 1997 год. с профил „Национална полиция“, а през 1999 год. с профил „Национална сигурност“. От 1997 до 2007 год. работи в органите от системата на националната сигурност.

През 2006 год. завършва ОКС „Магистър“ в СУ „Св. Климент Охридски“ с профил „Международни политически отношения и сигурност“. От 2007 год. развива частен бизнес като съосновател, съсобственик и изпълнителен директор на „Смарт Енерджи Груп“ АД, която холдингова компания в годините става собственик на над 30 дъщерни дружества в областта на проектиране, изграждане и поддръжка на фотоволтаични централи, търговия с електрическа енергия, производство на фотоволтаични панели, лизинг и рент-а-кар, строителство и управление на имоти.

През 2020 се явява на конкурс и записва ОНС „Доктор“ по докторска програма „Финанси, парично обращение, кредит и застраховка (Финанси)“ в катедра „Финанси и кредит“ при СА „Д. А. Ценов“ с научен ръководител проф. д-р Андрей Захариев. За периода на докторантурата публикува шест научни изследвания и участва в научни форуми в страната и чужбина.

Д-р Тодор Георгиев е ангажиран с редица обществени каузи към деца в неравностойно положение, като е и сред основните дарители и благоукрасители на българската църква „Свети Стефан“ в Истанбул. Семеен е, с три деца.

След проведената блестяща защита, д-р Тодор Георгиев получи заслужени аплодисменти от журито и публиката. Неговите благодарности бяха към насочени към научния ръководител проф. д-р Андрей Захариев, журито, катедра „Финанси и кредит“ на СА „Д. А. Ценов“, начело с проф. д-р Стоян Проданов и семейството.

Библиографската справка на публикациите на д-р Тодор Георгиев включва следните шест заглавия:

СТАТИИ (3 БР.)

 1. Георгиев, Тодор. (2022). Фотоволтаичните централи в енергийния баланс на България – състояние и перспективи. Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти“, 2022 г. Брой XV, книга 18 – Студии и статии, с. 492-501, ISSN: 1313-6542.

DOI: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.28810.59841

URL: https://almanahnid.uni-svishtov.bg/title.asp?title=2959

 1. Zahariev, A., Georgiev, T. (2023). The day-ahead energy market: correlation analysis and trends for selected CEE countries, Economic and Social Development. Book of Procieedings, (100), pp. 178-192, ISSN: 1849-7535.

URL: https://nsarhiv.uni-svishtov.bg/title.asp?title=2803

 1. Georgiev, T. (2024). Risk and return on investments in photovoltaic power plants through a project company and loan financing. Economic Archive, (1), pp. 33-50.

URL: https://nsarhiv.uni-svishtov.bg/title.asp?title=2980

DOI: https://doi.org/10.58861/tae.ea-nsa.2024.1.03.en

НАУЧНИ ДОКЛАДИ (3 БР.)

 1. Георгиев, Т. (2023). Логистични предизвикателства при изграждането на фотоволтаични централи в България, Научна конференция „Логистиката и обществените системи”, 16-17 март 2023 година, НВУ "Васил Левски", В. Търново, с. 713-722, ISSN 2738-8042.

URL: https://www.researchgate.net/publication/371082049

 1. Захариев, А., Георгиев, Т. (2023) Иконометричен анализ на борсовите цени на електроенергията в сегмент „Ден напред“ в Чехия, Словения, Словакия и Унгария за 2023 година, Сборник с доклади от Кръгла маса на тема „Глобална икономика и бизнес“, посветена на 30-годишнината от основаването на катедра „Международни икономически отношения“, Свищов, 29 септември 2023 г., стр. 131-141, ISBN 978-954-23-2421-8.

URL: https://www.researchgate.net/publication/375330040

 1. Георгиев, Т. (2023). Българското електропроизводство и ценовата динамика в сегмент „Ден напред“ през 2022 година, Сборник с доклади от юбилейна международна научнопрактическа конференция „Предизвикателства пред финансите и стопанската отчетност в условията на множествени кризи“, Свищов, 9-10 ноември 2023 г., стр. 147-152, ISBN 978-954-23-2426-3.

URL: https://www.researchgate.net/publication/378475416

DOI: https://doi.org/10.58861/tae.cf.cfeacmc.2023.21

В рамките на докторантурата д-р Тодор Георгиев е взел участие в пет научни форума, както следва:

 1. XV-та Докторантска научна сесия, 02.12.2022 г., СА „Д. А. Ценов“, Свищов.
 2. Научна конференция „Логистиката и обществените системи”, 16-17 март 2023 година, НВУ "Васил Левски", В. Търново.
 3. Кръгла маса на тема „Глобална икономика и бизнес“, посветена на 30-годишнината от основаването на катедра „Международни икономически отношения“ 29 септември 2023 г.
 4. 100th International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Economics, Management, Entrepreneurship and Innovations" (4-6 October 2023, Svishtov).
 5. Юбилейна международна научнопрактическа конференция „Предизвикателства пред финансите и стопанската отчетност в условията на множествени кризи“, Свищов, 9-10 ноември 2023 г.