#

Фондация

Фондация „Проф. д-р Минко Русенов” 

Учредяване: 20 март 2017 г. в Свищов

Решение на Окръжен съд Велико Търново: 31 март 2017 г.

БУЛСТАТ регистрация с ЕИК 177149189: 3 април 2017 г.

Адрес за кореспонденция: Свищов, ул. „Христо Бръчков” №1, ет. 1, ап. 1

E-mail - foundation.rusenov@gmail.com

 

Банкови сметки за приемане на дарения: 

Титуляр: Фондация „Проф. д-р Минко Русенов”

BG03STSA93000028272723
Клон Свищов на Банка ДСК

 

Председател на фондацията:

Проф. д-р Андрей Боянов Захариев

Членове на Управителния съвет:

Проф. д-р Андрей Боянов Захариев – председател на УС

Проф. д-р Стоян Станимиров Проданов

Доц. д-р Александър Петров Ганчев

Проф. д-р Стефан Маринов Симеонов

Гл. ас. д-р Цветан Лъчезаров Павлов

 

Членове на Контролния съвет:

Проф. д-р Румяна Лилова Найденова – председател на КС

доц. д-р Людмил Боянов Кръстев

гл. ас. д-р Димитър Добринов Костов

Настоятел на Фондацията:

Проф. д.ф.н. Стефана Минкова Русенова, дъщерята на патрона на фондация „Проф. д-р Минко Русенов”

Директор на фондацията за набиране на средства и дарения:

Доц. д-р Валентин Иванов Милинов

Директор на фондацията за управление на програми и проекти:

Доц. д-р Анелия Кирилова Радулова

Предмет на дейност:

Приемане на дарения и завещания, управление и стопанисване на недвижими имоти и движими вещи, парични средства и права, които са дарени или завещани на фондацията.

Цели на фондацията:

1.       Оказване на материална помощ, отпускане на стипендии и връчване на награди на студенти, кандидат-студенти и alumni в специалност „Финанси“ на СА „Д.А.Ценов“ – Свищов, както и студенти, кандидат-студенти и alumni и в други специалности на СА „Д.А.Ценов“ – Свищов ;

2.       Финансиране на програми за фундаментални изследвания в областта на финансите;

3.       Организиране и подпомагане провеждането на симпозиуми, семинари, конференции, „кръгли маси“, конкурси в страната и чужбина в областта на финансите и финансовата наука;

4.       Организиране и подпомагане на академична мобилност в страната и чужбина на преподаватели от катедра „Финанси и кредит“ на СА „Д.А.Ценов“ – Свищов, на студенти от специалност „Финанси“ на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов и на докторанти от докторска програма „Финанси, парично обращение, кредит и застраховка (Финанси)“ към катедра „Финанси и кредит“ на СА „Д. А. Ценов“;

5.       Организиране и подпомагане провеждането на краткосрочни и дългосрочни специализации на преподаватели и докторанти от катедра „Финанси и кредит“ на СА „Д.А.Ценов“ – Свищов в страната и чужбина;

6.       Подпомагане изграждането, обзавеждането и информационно-техническото осигуряване на кабинети и аудитории с учебно или научно-изследователско предназначение;

7.       Осъществяване на различни учебни и научноизследователски програми в областта на финансите и финансовата наука;

8.       Организиране и подпомагане на академична мобилност, специализации на преподаватели и докторанти и от други катедри на СА „Д.А.Ценов“ – Свищов.

ПРАВИЛА ЗА РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ И ЗА НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ФОНДАЦИЯ „ПРОФ. Д-Р МИНКО РУСЕНОВ”, ГР. СВИЩОВ