#

Гл. ас. д-р Димитър Костов с лекция по международни финанси в рамките на лятно училище за египетски студенти (6.9.2019 г.)

Гл. ас. д-р Димитър Костов с лекция по международни финанси в рамките на лятно училище за египетски студенти (6.9.2019 г.)
Дата: 06.09.2019 | Преглеждания: (738)

Студенти от Suez Canal University, Ismailia, Египет с интерес изслушаха лекция на гл. ас. д-р Димитър Костов (международен координатор на катедра „Финанси и кредит“) по дисциплината „International finance” („Международни финанси“). Тя е част от цикъл лекции в рамките на лятно училище, което се провежда в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов. То е организирано от Центъра за международна дейност при Стопанска академия „Д. А. Ценов“), ръководен от доц. д-р Маруся Смокова (директор на центъра) и доц. д-р Карина Саркисян (главен координатор). Инициативата за посещението на студентите е от страна на международния офис на Suez Canal University след получени многобройни положителни отзиви от предишни подобни мобилности. Студентите от Египет са в бакалавърска степен на обучение от различни факултети, като част от тях се обучават в икономически специалности, а други имат бизнес ориентирани дисциплини в своите учебни планове. Побрани са на основата на критерий за висок семестриален успех.

Дисциплината „Международни финанси“, вкл. в своя англоезичен вариант („International finance“) се развива от катедра „Финанси и кредит“ в екип проф. д-р Андрей Захариев (ръководител на катедрата) и гл. ас. д-р Димитър Костов. Tя е приемник на развивания над 30 години от проф. д-р ик. н. Радко Радков курс по „Валути и валутни системи“. Изучава се в корпоративния блок дисциплини от студенти от спец. „Финанси“, „МИО“, „ЗСД“ и „Счетоводство и контрол“ и обхваща проблематика, свързана с валутите, прогнозирането на валутните курсове, валутния риск, управление на международни корпорации, международна задлъжнялост и др. Лекции от тази дисциплина редовно биват изнасяни при задгранични мобилности на членове на катедра „Финанси и кредит“ в чуждестранни университети, както и при осъществяване на входящи Еразъм+ мобилности от студенти от чужди университети. Лекцията на гл. ас. д-р Димитър Костов бе на тема “Money and currencies” и бе изнесена под формата на презентация на английски език. Интерес сред групата египетски студенти предизвикаха емпиричните свидетелства от близката и по-далечна история на еволюцията на международните парични и валутни системи, вкл. и опитът н България за финансова стабилизация чрез режим на паричен съвет.

 В останалите дни от лятното училище са предвидени лекции от преподаватели от профилирани в международния бизнес и предприемачеството катедри от СА „Д. А. Ценов“, вкл. от катедра „МИО“ доц. д-р Карина Саркисян, гл. ас. д-р Галин Стефанов, гл. ас. д-р Йордан Нейков, гл. ас. д-р Ивайло Петров, както и доц. д-р Искра Пантелеева (ръководител на катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“) и др.

Студентите от Египет бяха придружени от техния преподавател от Suez Canal University Мохамед Албаз, който към момента е докторант към катедра „Мениджмънт“ в СА „Д. А. Ценов“ и вече има своята първа задгранична публикация в брой трети  на водещото научно списание на СА „Д. А. Ценов“ – „Народностопански архив“ с главен редактор проф. д-р Андрей Захариев. В края на миналата година докторант Мохамед Албаз участва в пионерна онлайн защита на дипломни работи на първия випуск украински магистри по развиваната от катедра „Финанси и кредит“ програма „International Financial Management” за придобиване на „двойна диплома“. Програмата е съвместен проект на катедра „Финанси и кредит“ и Икономическия факултет на Донецкия национален университет „Василий Стус“, гр. Виница, Украйна и стартира през пролетта на 2017 г. като вече първия си випуск е успешно дипломиран, а през учебната 2019/2020 г. ще стартира обучението и на втори випуск украински студенти.

Египетските студенти от Suez Canal University проявиха интерес към развиваните от висшето училище магистърски програми за чуждестранни студенти и най-вече към програмата “Financial management”, осигурена с авторски курсове на английски език от катедра „Финанси и кредит“, в която за текущата учебна година вече е записан техният колега Адхам Ибрахим.

Партньорството между двете висши училища има вече четвъртвековна давност като в неговата основа стоят усилията на първия ректор, избран след демократичните промени, в лицето на проф. д-р ик. н. Атанас Дамянов (ректор на СА „Д. А. Ценов“ от 1991 до 1999 г.).