#

Докторски програми

ПРОГРАМА С ТЕМИ ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ КЪМ КАТЕДРА „ФИНАНСИ И КРЕДИТ“ ПО ДОКТОРСКА ПРОГРАМА „ФИНАНСИ, ПАРИЧНО ОБРЪЩЕНИЕ, КРЕДИТ И ЗАСТРАХОВКА“ (ФИНАНСИ) - ТУК

КФК поддържа актуален регистър на докторантите, според който  от основаването си до момента в Катедрата в ОНС "Доктор" са се обучавали следните докторанти - списък.


Виртуална библиотека